Regulamin

REGULAMIN:

Zamówienie i płatności:
1. Stroną dokonującą zakupów, zwaną dalej „Zamawiającym” może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczną, instytucja, osoba prawna lub firma.
2. Warunkiem zakupu jest złożenie przez Zamawiającego zamówienia.
3. Zamówienie powinno zawierać dokładne określenie danych osobowych Zamawiającego oraz jego nr telefonu.
4. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Zamawiający zobowiązany jest wpłacić wartość zamówienia na podane w e-mailu rachunek bankowy Sprzedającego.
5. Jeżeli należna kwota nie wpłynie na rachunek bankowy Sklepu w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia, Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail, lub telefon z przypomnieniem o zamówieniu i obowiązku dokonania płatności.
6. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku „zapłaty przy odbiorze” Zamawiający zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości wartości 30% kosztu zamówienia.
7. Zadatek na produkt, w przypadku rezygnacji przez klienta z umowy nie podlega zwrotowi.
8. Brak odpowiedzi na e-mail z przypomnieniem o złożonym zamówieniu w terminie 3 dni, spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
10. Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności i uczciwości takiego zamówienia.
12. Wszystkie ceny towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
13. Do każdego produktu wystawiana jest faktura VAT.
14. Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy, które ustala Sprzedający (za wyjątkiem opcji odbioru osobistego).
15. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Realizacja i transport (dostawa):
1. Dostawa towaru odbywa się w określony w regulaminie sposób.
2. Podany przez Sklep koszt dostawy obowiązuje na terenie całej Polski.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy towaru o czym niezwłocznie informuje Zamawiającego.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie.
5. Kierowcy (kurierzy) nie mają obowiązku wnoszenia przesyłek. Zgodnie z prawem przewozowym i przepisami BHP, nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek. Zakres obowiązku ogranicza się do rozładowania przywiezionej przesyłki, bez wniesienia.
6. W przypadku nieodebrania dostawy przez Zamawiającego w ustalonym przez strony terminie, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów ponownej dostawy oraz zostaje zatrzymana zaliczka na pokrycie kosztów transportu.
7. Na terenie Poznania dostawa gratis!!!

Gwarancje,zwroty i reklamacje:
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Zamawiający może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Gwarantujemy wówczas zwrot kwoty zapłaconej za produkty, na rachunek bankowy klienta, z którego została uiszczona przedpłata. Koszt dostawy oraz inne koszty uboczne np. ponownego odesłania nie podlega zwrotowi. Odstąpienie od umowy jest możliwe wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu.
2. Jeżeli w zamówionym towarze po jego otrzymaniu wystąpią wady, Zamawiający powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego załączając dokładną dokumentację fotograficzną. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 4 tygodni od daty ich wpływu z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
3. Zdjęcia produktów w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich realnego wyglądu. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi,które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, drewna, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
4. Jeżeli wyrób dostarczony jest przez firmę kurierską Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wyrób nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.Jeżeli wyrób posiada uszkodzenia Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, oraz powinien zostać spisany protokół szkody przez kuriera, w którym będzie opisana szkoda, data i podpis kuriera. O sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do opisu produktu oraz danych technicznych o kontakt w celu wyjaśnienia i rozwiązania niejasności.

Ochrona danych osobowych:
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 1997r. nr 133 poz. 883) dane Zamawiającego są z należytą starannością chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych oraz każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.
2. Klient składając zamówienie wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, oraz w celach marketingowych. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną – na adresy podane w zamówieniu.